Meteen naar de content

Gratis verzending | Niet Goed? Geld Terug!

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand, en waarbij deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door Balova of een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en Balova.

  Bedenktijd: De periode waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

  Consument: Een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

  Dag: Een kalenderdag.

  Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd.

  Duurovereenkomst: Een overeenkomst die tot doel heeft producten, diensten en/of digitale inhoud op regelmatige basis te leveren gedurende een bepaalde periode.

  Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel, waaronder e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk op hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een passende periode mogelijk maakt en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht: Het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

  Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst tussen Balova en de consument die wordt gesloten via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

  Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden.

  Balova: De rechtspersoon, zoals nader gedefinieerd in Artikel 2, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

  Techniek voor communicatie op afstand: Elk middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

  Artikel 2 – Identiteit van Balova

  Madiva Nederland

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Balova en op alle overeenkomsten op afstand die worden gesloten tussen de ondernemer en de consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zullen de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal Balova de consument informeren over waar de algemene voorwaarden te vinden zijn en dat ze op verzoek kosteloos zullen worden verstrekt.

  In het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is de consument gerechtigd om zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden te beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod

  Balova zal het aanbod altijd voorzien van voldoende informatie om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De informatie wordt in de webshop duidelijk omschreven.

  Indien Balova gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Balova niet.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Balova onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  Balova zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Balova daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Balova retourneren.

  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Balova dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Balova of sluitend bewijs van complete terugzending overhandigd kan worden.

  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  Balova kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Balova dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door Balova tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  • die snel kunnen bederven of verouderen;

  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Balova geen invloed heeft;

  • voor losse kranten en tijdschriften;

  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  Artikel 9 – De prijs

  De prijzen in het aanbod van producten en/of diensten zijn inclusief btw.

  Balova zal de consument voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte stellen van de totaalprijs, inclusief belastingen, heffingen en andere kosten.

  Artikel 10 – Conformiteit en garantie

  Balova staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Een door Balova, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Balova kan doen gelden.

  Artikel 11 – Levering en uitvoering

  Balova zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Blendica kenbaar heeft gemaakt.

  Balova zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

  Na ontbinding conform het vorige lid zal Balova het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Balova tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Balova bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 – Betaling

  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Balova te melden.

  Artikel 13 – Klachtenregeling

  Balova beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Balova.

  Bij Balova ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Balova binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 14 – Geschillen

  Op overeenkomsten tussen Balova en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Geschillen tussen de consument en Balova over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Balova te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als door Balova worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Balova heeft voorgelegd.

  Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Balova indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

  Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Balova aan deze keuze gebonden.

  Wanneer Balova een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Balova schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Balova de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Balova gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.sgc.nl). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

  De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of het dossier sluiten, indien aan Balova surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de Commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

  Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de SGC dan wel Kifid bevoegd.

  Artikel 15 – Branchegarantie

  Balova staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Een door Balova, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Balova kan doen gelden.

  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Aanvullende algemene voorwaarden Balova

  In aanvulling op de bovenstaande algemene voorwaarden heeft Balova enkele specifieke voorwaarden opgesteld:

  Herroepingsrecht voor digitale producten

  Bij de aankoop van digitale producten, zoals downloadbare software of e-books, vervalt het herroepingsrecht zodra de consument de downloadlink heeft ontvangen en de download heeft gestart.

  Herroepingsrecht voor gepersonaliseerde producten

  Gepersonaliseerde producten, zoals producten met een opdruk naar wens van de consument, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van materiaal- of productiefouten.

  Leveringstermijn digitale inhoud en diensten

  Voor digitale inhoud en diensten geldt dat Balova streeft naar levering binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling, tenzij anders aangegeven. Balova is echter niet aansprakelijk voor vertragingen buiten haar controle.

  Privacybeleid

  Balova respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van bestellingen en het leveren van diensten. Het volledige privacybeleid van Balova is te vinden op de website. 

  Onze Klantenservice

  7 dagen per week bereikbaar om jou van dienst te zijn voor al je vragen! info@balova.nl

  Gratis bezorging

  Onze verzending is snel, betrouwbaar en zorgvuldig. Wij zorgen ervoor dat uw bestelling veilig op tijd arriveert.

  Betaal veilig

  Verbindingen zijn versleuteld met SSL verbinding. Makkelijk betalen met iDeal, Bancontact Paypal of creditcard.